Regulamin

Strona internetowa „stronawww24.pl” działająca pod adresem www.stronawww24.pl, prowadzona jest przez firmę „DAMIAN MAJKUT” z siedzibą w Grodzisku Dolnym 282. Firma „DAMIAN MAJKUT” została wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne

NIP: 8161609584 , REGON: 364623940

Niniejsza strona prowadzi sprzedaż usługi wykonania stron internetowych za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż realizowana jest w formie umowy zawieranej drogą elektroniczną na odległość pomiędzy Konsumentem (Klientem), a Przedsiębiorcą (Stroną internetową Stronywww24.pl). Zamówienia przyjmowane są także telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00 pod numerem telefonu 785954399, lub poprzez e-mail: kontakt@stronawww24.pl

 

Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej www.stronawww24.pl są od podstaw wykonane przez firmę DAMIAN MAJKUT, na wolnych od licencji systemach. Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie www.stronawww24.pl należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Umowa sprzedaży usługi zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Nie zezwala się na wykorzystanie znaków handlowych, loga lub innych informacji, będących własnością firmy DAMIAN MAJKUT (zdjęć, obrazków, tekstów, budowy, układu i kształtu stron) bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

Aby prawidłowe korzystanie z serwisu było możliwe Klient powinien korzystać z przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja przynajmniej 7.0, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, mieć włączoną obsługę Java Script oraz plików cookies.

 

ZAMÓWIENIE

Składając zamówienie, klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych usług ze stroną www.stronawww24.pl. Zamówienia należy składać drogą internetową (elektronicznie) poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego na stronie www.stronawww24.pl przez 24h i 7 dni w tygodniu, jak również przez e-mail kontakt@stronawww24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 785954399 w godzinach od 09:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Aby otrzymać fakturę VAT, należy odnotować o tym wzmiankę.

 

PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej stronawww24.pl można składać 24h na dobę przez cały rok, jednak przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się w dni robocze w godz. od 9.00 do 18.00.

2.W przypadku płatności przelewem – przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

3.Czas realizacji wykonania wynosi 24h od zaksięgowania wpłaty w dni robocze w godz. Od 9:00 do 18:00.

4.W przypadku płatności PayU.pl liczy się od pierwszego dnia roboczego po zmianie statusu płatności na „zakończona”. Autoryzacja płatności w tym systemie trwa zazwyczaj od kilku minut do godziny.

5.Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma potwierdzeń o których mowa powyżej w terminie 7 dni, uznaje się iż Klient zrezygnował z zamówienia a tym samym umowa sprzedaży nie została zawarta. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

6.Umowa zawierana jest na okres 1 roku licząc od daty złożenia zamówienia. Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną o kończącym się okresie obowiązywania umowy na 14 dni przed zakończeniem tego okresu. Koszt przedłużenia umowy na kolejny rok wynosi 199,00 zł. W przypadku rezygnacji z przedłużenia umowy, strona internetowa wygasa i nie jest przechowywana na dyskach lub serwerach należących do Stronawww24.pl. W przypadku nie uiszczenia opłaty za koszt przedłużenia umowy przez Klienta przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu zapłaty, produkt przechodzi w tryb usuwania, który trwa 30 dni – w czasie tego okresu koszt przedłużenia umowy wynosi 289,00 zł. Jeśli klient nie dokona zapłaty w tym okresie – strona internetowa zostaje usunięta.
7.Sprzedawca jest właścicielem domeny, na której założona jest strona internetowa klienta. Klient ma prawo do prośby o cesję domeny na siebie. W przypadku takiego rozwiązania, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie w/w domeny. Dostawcą domen jest firma Nazwa.pl.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty w dniu roboczym pod warunkiem, że klient wypełni poprawnie wszystkie pola w formularzu, który służy do składania zamówienia.
 

2.W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w podanym terminie, Klient otrzyma stosowną informację oraz zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania.

3.Podane terminy uwzględniają tylko dni robocze.

 

CENY PRODUKTÓW

Cena wykonania strony internetowej wynosi 349,00 zł. Cena hostingu oraz cena domeny wynosi 0 zł przez pierwszy rok. Jeśli klient wyrazi chęć przedłużenia usługi koszt taki wynosi 199,00 zł.

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do zmian cen oraz dodawania lub usuwania produktów znajdujących się w ofercie strony internetowej, jak również wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i programów lojalnościowych. Wprowadzenie powyższych zmian nie wpływa na dotychczas zawarte przez Klientów umowy sprzedaży produktów.

 

FORMY PŁATNOŚCI

Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • zwykły przelew bankowy na konto firmyDane do przelewu:

Damian Majkut, Grodzisko Dolne 282, 37-306 Grodzisko Dolne | NIP 8161609584

REGON 364623940 | ING BANK 12 1050 1562 1000 0092 2695 0153

 • W tytule przelewu należy wpisać nr ID zamówienia, który Klient dostaje drogą mailową w potwierdzeniu zakupu;
 • przelew online za pośrednictwem systemu PayU

 

REKLAMACJE I POPRAWKI

 1. Klient ma prawo do 3 poprawek na dostarczonej stronie internetowej, które musi zawrzeć w 1 wiadomości na adres kontakt@stronawww24.pl

 

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamację można zgłosić następująco:
  1. I sposób: Klient wysyła zdjęcia, zrzuty ekranu niepoprawnie działającej strony internetowej produktu na adres: kontakt@stronawww24.pl
  2. Po otrzymaniu wiadomości, podejmowane są dalsze decyzje.
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy sprzedawcy.
 4. W przypadku gdy reklamacja została uznana klient ma prawo do:
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny wadliwego produktu. Obniżka uzależniona jest od rodzaju wady produktu.
 • zwrotu równowartości ceny produktu wg. dowodu zakupu,
 • Naprawy

 

Podstaw reklamacji nie stanowi działanie strony na przeglądarkach, które nie wspierają ówczesnych technologii lub na urządzeniach, które nie posiadają odpowiednich parametrów do obsługiwania wykonanej strony internetowej.

 

Odpowiedzialność za sprawne działanie sprzedanego produktu leży po stronie Sprzedającego przez okres 1 roku, pod warunkiem, że produkt nie został uszkodzony np. nieodpowiednie działania osób trzecich.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów, umieszczone w bazie danych sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w tym celem realizacji założonych zamówień i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Sprzedawcę i usunięcia.

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

RODO

Firma DAMIAN MAJKUT uprawniona jest do przetwarzania powierzonych dancych do dnia rozwiązania współpracy dot. Świadczenia usług reklamowych. Po ustaniu współpracy firma DAMIAN MAJKUT zobowiązuje się do zwrotu powierzonych mu danych w ustalonym terminie. Firma Damian Majkut deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności.

Firma DAMIAN MAJKUT deklaruje, iż będzie stosowało ochronę powierzonych mu danych osobowych przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność)

Firma DAMIAN MAJKUT jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej informacji, a w szczególności za udostępnienie do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia. Produkty prezentowane na stronach sklepu www.stronawww24.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie www.stronawww24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach stronawww24.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.07.2018 r.